Centrum Medyczne Achilles
Przekaż 1% podatku
Aktualnosci
ActiveNow
Zapisy Pływanie
Zapisy Judo
Aktualności
Historia i zasady judo
O klubie
Treningi Pruszków
Treningi Komorów
Funny judo
Wyniki zawodów
Regulaminy
Obozy
Wydarzenia/Zawody
Do pobrania
Galeria judo
Linki
Kontakt
 
 
PARTNERZY:
 
Miasto Pruszków
Miasto
Pruszków
 
Pruszków
Zadanie: „Szkolenie dzieci i młodzieży, mieszkańców Pruszkowa w zakresie judo jest dofinansowane ze środków budżetu Miasta Pruszkowa ".
 
 
Active Now
 
TPAY
 
Fundacja Studencka
 
Polski Związek Judo
 
Warszawsko - Mazowiecki Związek Judo

 

 

Regulaminy

Regulamin uzyskiwania stopni KYU i DAN

Regulamin sekcji judo UKS Ulisses Team po zmianach wchodzi w życie z dniem 01.08.2023 r.

§ 1. Postanowienia ogólne

Poniższe warunki określają zasady świadczenia usług w zakresie prowadzenia szkolenia judo oraz udziału we współzawodnictwie sportowym, zwanych dalej Treningami prowadzonych przez Uczniowski Klub Sportowy Ulisses Team z siedzibą w Pruszkowie, ul. Topolowa 10, 05-800, NIP 534-248-07-15. Klub jest wpisanym do ewidencji uczniowskich klubów sportowych prowadzonej przez Starostę Pruszkowskiego pod numerem 51 .

§ 2. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

1. W celu prawidłowego korzystania ze Strony i innych oferowanych przez klub usług, konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych:
- posiadanie dostępu do sieci internet
- posiadanie przeglądarki internetowej umożliwiającej korzystanie z panelu rezerwacji
- posiadanie aktywnego konta e-mail
2. Usługodawca nie gwarantuje niezakłóconego i wolnego od błędów dostępu do Strony. W szczególności dostęp do strony może zostać ograniczony w związku z koniecznością przeprowadzenia jej napraw, konserwacji oraz nowych rozwiązań.

§ 3. Rodzaj i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

UKS Ulisses Team prowadzi szkolenie sportowe, organizuje obozy oraz wydarzenia takie jak pokazy i zawody sportowe

A) Zapisy na treningi judo

1. W Treningach judo mogą brać udział osoby dorosłe, które ukończyły 18 rok życia zwane dalej Członkami Klubu. Osoby niepełnoletnie – członkowie uczestnicy zajęć mogą uczestniczyć w Treningach za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych oraz po złożeniu deklaracji członkowskiej wraz z oświadczeniem o braku przeciwskazań zdrowotnych, lub poprzez akceptację regulaminu klubu w systemie ActiveNow.

2. Zapisy na treningi judo w Klubie odbywają się poprzez formularz rejestracyjny w zakładce http://www.uksulisses.pl/zapisyJudo.php, mailowo uksulisses@gmail.com oraz telefonicznie pod numerem: 600 226 806.

3. Umowa może być zawarta za pomocą środków porozumiewania się na odległość poprzez akceptację regulaminu treningów na stronie internetowej klubu oraz w systemie ActiveNow. Zgłoszenie wysłane przez stronę lub wysyłane mailowo lub SMS-em muszą zostać potwierdzone przez Klub.

4. Zgłoszenie uczestnika i akceptacja regulaminu lub dostarczenie przez uczestnika deklaracji członkowskiej oraz wniesienie opłaty wpisowej w wysokości 40 zł wraz z pierwszą składką w danym sezonie jest równoznaczne jest z zawarciem umowy między Klubem a Członkiem Klubu. Zgłoszenie musi być potwierdzone przez Klub mailowo, telefonicznie, przez SMS lub za pomocą systemu ActiveNow.

5. Rezerwacja miejsca z formą płatności poprzez przelew internetowy, zostaje potwierdzona w momencie zaksięgowania środków na koncie lub po przesłaniu potwierdzenia przelewu do Klubu mailem lub SMS-em.

B) Zapisy na zawody/imprezy

1. W zawodach judo mogą brać udział członkowie klubu-uczestnicy treningów zwani dalej zawodnikami ,za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych po złożeniu deklaracji członkowskiej wraz z oświadczeniem o braku przeciwskazań zdrowotnych, lub poprzez akceptację regulaminu klubu w systemie ActiveNow.

2. Zawodnicy klubu startują w zawodach organizowanych przez klub lub inne podmioty takie jak PZJudo, WMZJudo, inne kluby, każdorazowo na podstawie komunikatów zawodów/wydarzeń wysyłanych drogą mailową lub zamieszczanych na stronie internetowej klubu.

3. Zapisy na zawody judo w Klubie odbywają się poprzez formularz rejestracyjny w zakładce http://www.uksulisses.pl/wydarzeniaZawody.php, mailowo uksulisses@gmail.com oraz telefonicznie pod numerem: 600 226 806 .

4. Zgłoszenia wysłane przez stronę lub wysyłane mailowo lub SMS-em muszą zostać potwierdzone przez Klub

C) Zapisy na obozy sportowe

1. W obozach mogą brać udział członkowie klubu-uczestnicy treningów zwani dalej zawodnikami, za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych po złożeniu deklaracji członkowskiej wraz z oświadczeniem o braku przeciwskazań zdrowotnych, lub poprzez akceptację regulaminu klubu w systemie ActiveNow.

2. Zawodnicy klubu biorą udział w obozach sportowych organizowanych przez klub, każdorazowo na podstawie komunikatów obozów wysyłanych drogą mailową lub zamieszczanych na stronie internetowej klubu. W komunikacie obozu zamieszczony jest termin obozu oraz terminy i sposób wpłat zaliczek za udział w obozie

3. Zapisy na obozy judo w Klubie odbywają się poprzez formularz rejestracyjny w zakładce http://www.uksulisses.pl/obozy.php, mailowo uksulisses@gmail.com oraz telefonicznie pod numerem: 600 226 806 .

4. Zgłoszenia wysłane przez stronę lub wysyłane mailowo lub SMS-em muszą zostać potwierdzone przez Klub. Wpłata zaliczki jest równoznaczna z zawarciem umowy między organizatorem obozu a uczestnikiem.

5. W przypadku rezygnacji uczestnika z obozu sportowego organizator poszukuje innej osoby na to miejsce

6. Jeżeli organizator znajdzie osobę na miejsce uczestnika , który zrezygnował zwraca 100 % kwoty wpłaconej za obóz w terminie 7 dni od wpłaty zaliczki przez nowego uczestnika.

7. W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w obozie, w sytuacji, kiedy organizator nie znajdzie nikogo na zwolnione miejsce zwrot kosztów odbywa się w następujący sposób:

a) rezygnacja powyżej 60 dni przed terminem obozu – zwrot 100% zaliczek wpłaconych na obóz
b) rezygnacja od 59 -30 dni przed terminem obozu – zwrot 50% zaliczek wpłaconych za obóz
c) rezygnacja od 29 -10 dni przed terminem obozu – zwrot 25% zaliczek wpłaconych na obóz
d) rezygnacja poniżej 10 dni przed obozem – brak zwrotu zaliczek wpłaconych na obóz

§ 4. Przyjęcie/Rezygnacja z członkostwa w klubie

1. Przyjęcie dziecka do sekcji judo klubu " UKS Ulisses Team" następuje po złożeniu u trenera:

a) "deklaracji członkowskiej" – (dostępna na naszej stronie internetowej w zakładce do pobranialub elektronicznie poprzez akceptację regulaminu klubu w systemie ActiveNow.

b) "oświadczenia o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach"

2. Przyjęcie dziecka do sekcji judo klubu „ UKS Ulisses Team " wiąże się z wnoszeniem comiesięcznych składek członkowskich o których mowa w § 4. oraz opłaty wpisowej za sezon/rok szkolny wraz z pierwszą składką w danym roku

3. O rezygnacji z członkostwa w sekcji judo klubu „ UKS Ulisses Team" rodzic (opiekun prawny) zobowiązany jest powiadomić Zarząd klubu na piśmie lub mailowo najpóźniej do 20-go dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego dziecko nie będzie już członkiem sekcji Powiadomienie o rezygnacji z członkostwa można złożyć do Zarządu klubu w jednej z niżej wymienionych form:

a) za pośrednictwem trenera
b) poprzez wiadomość e- mail przesłaną na adres mailowy klubu
c) złożenie pisma do siedziby klubu
d) przesłać listem poleconym na adres klubu

4. W przypadku niedopełnienia wymogu określonego w ust.3 rodzic (opiekun prawny) zobowiązany jest do uiszczenia comiesięcznych składek członkowskich w wysokości określonej w §4 do czasu powiadomienia o rezygnacji z członkostwa

§ 5 Składki członkowskie/płatności

1. Składki członkowskie są stałe w zależności od deklarowanej ilości zajęć dziecka w miesiącu oraz niezależnie od faktycznych obecności dziecka na zajęciach i wynoszą:

a) w miesiącach I-VI oraz IX-XII
- trening 1 x tyg. - 80 zł miesięcznie
- trening 1 x tyg. po 1,5 godz. -100 zł miesięcznie
- trening 2 x tyg. - 120 zł miesięcznie
- trening 2-3 x tyg. po 1,5 godz. -140 zł miesięcznie – grupy zawodnicze
- jeżeli członkowie klubu są rodzeństwem składka za drugie dziecko jest obniżona o 20 zł
- w przypadku nieobecności dziecka na zajęciach nie ma możliwości odliczania części składki, składka jest stała
- w przypadku nieobecności przez cały miesiąc składka wynosi 40 zł – rezerwacja miejsca na zajęciach
- w przypadku nieodbytego treningu z powodu wyjazdu trenera na zawody lub uroczystości szkolnych w danej szkole, dziecko ma prawo odrobić trening w dowolnej placówce.

b) w miesiącach VII-VIII składka członkowska wynosi 0 zł słownie: zero złotych (chyba, że zostanie utworzona specjalna grupa wakacyjna)

c) wszystkich członków, uczestników treningów w klubie obowiązuje jednorazowa składka wpisowa za sezon/rok szkolny w wysokości 40 zł

2. Wysokość składki członkowskiej może ulec zmianie w drodze uchwały Zarządu klubu. Składki w zmienionej wysokości obowiązują od drugiego miesiąca następującego bezpośrednio po miesiącu, w którym uchwała o zmianie wysokości składki została ogłoszona. Ogłoszenie uchwały następuje poprzez zamieszczenie jej treści na stronie internetowe j- regulamin sekcji judo klubu „ UKS Ulisses Team (www.uksulisses.pl) oraz tablicy ogłoszeń w siedzibie klubu.

3. Składki członkowskie wnoszone są przelewem na konto klubu lub za pośrednictwem platformy płatniczej TPAY po otrzymaniu linku z kwotą płatności do 10 dnia miesiąca z góry za dany miesiąc. Za datę wniesienia składki uważa się datę wpływu środków na konto klubu w PKO BP nr konta:

44 1020 1055 0000 9102 0276 6632

Uczniowski Klub Sportowy
ULISSES TEAM
Ul. Topolowa 10, 05-800 Pruszków

Przelew powinien zostać zatytułowany według wzoru:
Imię i Nazwisko osoby biorącej udział w zajęciach sportowych (nie osoby wpłacającej), imię trenera, MM/RRRR;
np. składka - Jan Kowalski, trener Przemek - 09/2023 r.

4. Po terminie (po 10-tym dniu miesiąca) wpłata składek powiększona jest o 10 zł.

5. Istnieje możliwość wpłaty składki za okres dłuższy niż miesiąc np. kwartał, półrocze i tp., Należy przy tym pamiętać o prawidłowym wypełnieniu przelewu z informacją, za które miesiące jest wpłacana składka wg wzoru w pkt. 3

6. W przypadku nie wniesienia składki członkowskiej w terminie, z zastrzeżeniem ust. 6 dziecko może zostać niedopuszczone do uczestnictwa w zajęciach do czasu uregulowania zaległości.

7. W uzasadnionych przypadkach na podstawie pisemnego wniosku Zarząd klubu może odroczyć termin płatności składek członkowskich.

8. Wszelkie reklamacje z tytułu opłat i składek członkowskich, w tym płatności za pośrednictwem systemu TPAY, odstąpienie od umowy oraz anulowania oraz ochrony danych osobowych należy zgłaszać telefonicznie lub mailowo do administratora – UKS Ulisses Team z siedzibą w Pruszkowie, ul. Topolowa 10, który wyjaśnia sprawę i udziela odpowiedzi w terminie maksymalnie 7 dni od daty przyjęcia  głoszenia. Dane kontaktowe -tel. 600 226 806, e-mail: uksulisses@gmail.com

§ 6 Przeznaczenie składek członkowskich

1. Pieniądze pochodzące ze składek członkowskich przeznaczone są w szczególności na:

a) wynajem sali do zajęć judo
b) wynagrodzenie trenerów
c) zakup sprzętu sportowego do prowadzenia treningu judo
d) promocje klubu w mediach
e) opłaty statutowe w Polskim Związku Judo, Polskim Związku Ju-jitsu oraz Warszawsko-Mazowieckim Okręgowym Związku Judo
f) dofinansowanie udziału dzieci w zawodach lub zgrupowaniu sportowym
g) opłaty biurowe i administrację klubu
h) licencje zawodnicze
i) ubezpieczenie członków klubu NNW

2. O wysokości dofinansowania udziału dzieci w zawodach lub zgrupowaniu decyduje Zarząd Klubu w drodze uchwały. Kwota dofinansowania uzależniona jest od rangi zawodów , klas zawodników i możliwości finansowych klubu.

3. Zawodnicy klubu powinni być ubezpieczeni NNW na wypadek urazu. Klub na początku roku szkolnego proponuje warunki ubezpieczenia grupowego zawodników. Ubezpieczenie NNW zawodnika leży po stronie rodziców.

§ 7 Obowiązki członków klubu i zawodników

1. Zawodnik sekcji judo klubu UKS Ulisses Team zobowiązany jest w szczególności do:

a) przestrzegania zasad bezpieczeństwa określonych w regulaminie sali treningowej sekcji
b) kulturalnego zachowania się na terenie budynku klubu
c) kulturalnego zachowania się wobec trenerów, koleżanek i kolegów z sekcji, wszystkich pracowników budynku oraz pozostałych osób przebywających aktualnie w budynku
d) kulturalnego zachowania się na zawodach judo
e) wykonywania poleceń wydanych przez trenera
f) rzetelnego i sumiennego uczestnictwa w zajęciach
g) informowania trenera o problemach zdrowotnych (zawrotach i bólach głowy, itp)
h) uzyskania zgody trenera na każdorazowe opuszczenie sali treningowej judo (wyjście do łazienki, szatni itp)
i) dbania o sprzęt sportowy
j) posiadania podczas zajęć (treningu) odpowiedniego stroju sportowego (judogi, koszulki, spodenek, dresy bez suwaków)
k) udziału w zawodach do których został wytypowany przez trenera
l) występowania na zawodach w stroju klubowym (judogi z naszywkami klubu, koszulka klubowa, dresy klubowe)
ł) godnego reprezentowania klubu UKS Ulisses Team na zewnątrz

§ 8 Zasady dla rodziców

1. Rodzice nie wchodzą na salę treningową i matę w obuwiu.
2. Dwa pierwsze treningi w grupie naborowej są zajęciami otwartymi dla rodziców
3. Klub 2 razy w roku w porozumieniu z trenerem organizuje trening otwarty dla rodziców.
4. W innych przypadkach rodzice mogą wejść na salę i obserwować zajęcia za zgodą trenera.
5. Postanowienia te, mają na celu zapewnienie sprawnej organizacji zajęć judo.

§ 9 Konsekwencje za niesportowe zachowanie

1. Trenerzy sekcji mogą wyciągnąć konsekwencje wobec zawodników naruszających obowiązki określone w § 6 poprzez:

a) upomnienie osobiste
b) upomnienie przy całej grupie
c) odsunięcie zawodnika od zajęć w danym dniu
d) nie zgłoszenie zawodnika do zawodów
e) wycofanie zawodnika ze startu w zawodach - z konsekwencjami finansowymi z tego wynikającymi
f) złożenie do Zarządu Klubu wniosku o czasowe zawieszenie w prawach zawodnika

§ 10 Oświadczenie o stanie zdrowia dziecka oraz badania lekarskie

1. Rodzice zapisując dziecko na zajęcia sportowe w klubie UKS Ulisses Team oświadczają, że uczestnik jest zdrowy i nie ma przeciwskazań do zajęć sportowych w tym treningów judo.

2. Zarząd Klubu zobowiązuje wszystkie osoby uczęszczające na zajęcia sportowe w klubie UKS Ulisses Team do posiadania ważnych badań lekarskich (badania osób biorących udział w zawodach muszą być poświadczone przez lekarza sportowego) Kserokopię aktualnych badań należy dostarczyć trenerom. Badania organizowane są przez klub systematycznie zgodnie z aktualnymi przepisami

§ 11 Zgody rodziców/opiekunów prawnych

1. Zgadzam się na wykorzystanie fotografii z moim dzieckiem do materiałów informacyjnych, plakatów, ulotek i na stronach internetowych „ULISSES”. Klub nie bierze odpowiedzialności za doprowadzenie i  powrót dziecka z zajęć judo do domu. Zapoznałem/am się z regulaminem klubu oraz polityką prywatności – RODO, dostępnymi na stronie http://www.uksulisses.pl/regulaminy.php

2. Zezwalam na przewóz mojego dziecka autokarem wynajętym przez Klub Sportowy „ULISSES” w celu dowiezienia dziecka na imprezy i zawody sportowe, których dziecko jest uczestnikiem. Rozumiem, że uczestnictwo w zajęciach niesie za sobą ryzyko doznania obrażeń cielesnych. W razie wypadku, kiedy kontakt ze mną jest niemożliwy, zezwalam lekarzowi wybranemu przez osobę prowadzącą zajęcia na hospitalizowanie i wykonywanie niezbędnych zabiegów medycznych, zlecanie zastrzyków, znieczuleń, prześwietleń, i/lub zabiegów operacyjnych koniecznych w leczeniu mojego dziecka.


ZARZĄD KLUBU UKS ULISSES TEAM

 

 

  Designed by ArNet